Žádost o osvobození/úlevu od poplatku za odpady

9. ledna 2018, 08.09 | POZOR ZMĚNA - osvobození nebo úleva od poplatku za odpady

 

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené OZV č. 3/2021o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká ( § 14a odst. 6 zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích)

Vyplněnou a podepsanou žádost včetně dokladu potvrzují nárok na osvobození nebo úlevu (např. potvrzení o studiu, potvrzení o zaměstnání v zahraničí, apod.) doručte ve stanoveném termínu na Obecní úřad, popřípadě zašlete na mail:

 

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala

 

 
 

 

Přílohy: