Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:
  Pondělí: 08:00 - 11:30, 13:00 - 16:00
  Středa: 08:00 - 11:30, 13:00 - 16:00

 1. Telefonické podání+420 558 692 272
 2. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 3. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@vysnilhoty.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Vyšní Lhoty 244, 739 51 Vyšní Lhoty.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

Jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě na adrese Vyšní Lhoty 244, 739 51 Vyšní Lhoty. V úředních dnech a hodinách:

Pondělí: 08:00 - 11:30, 13:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 11:30, 13:00 - 16:00

Telefonické podání: +420 558 692 272
Poštou na adresu Obecní úřad, Vyšní Lhoty 244, 739 51 Vyšní Lhoty
Elektronicky na e-mail: obec@vysnilhoty.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 924bk7r
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • Komu je žádost určena,
 • Jaká konkrétní informace je požadována,
 • Kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm. a) zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Vyšní Lhoty 244, 739 51 Vyšní Lhoty
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • Obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • V případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • Krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
Vyhledávání informací - první ½ hodina 0 Kč
 - každá další započatá ½ hodina 128 Kč
Fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu (černobílá)  
- formát A4 jednostranně / oboustranně 3 Kč / 5 Kč
- formát A3 jednostranně / oboustranně 5 Kč / 10 Kč
Fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu (barevná)  
- formát A4 jednostranně / oboustranně 5 Kč / 8 Kč
- formát A3 jednostranně / oboustranně 8 Kč / 15 Kč
   
Náklady spojené s odesláním dle aktuálního ceníku poštovních služeb

Nepřesáhne-li úhrada za informaci poskytnutá jednomu žadateli částku 100 Kč, lze ji poskytnout zdarma.

 

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře

Více formulářů